Cé atá ag glacadh páirte sa Bhliain?

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Forbairt inbhuanaithe a dhéanamh ar chúrsaí, ar thaighde, ar sheirbhísí agus ar ghníomhaíochtaí Ollscoile eile trí mheán na Gaeilge
www.nuigalway.ie/acadamh

An Chiste Craoltóireachta Gaeilge TÉ
Ábhar físe i nGaeilge ar ardchaighdeán a mhaoiniú agus an earnáil léiriúcháin neamhspleách Ghaeilge i dTuaisceart Éireann a chothú
www.northernirelandscreen.co.uk/categories/7/ilbf.aspx

An Clár as Gaeilge Teo.
Togra Páirtnéireachta Forbairt Teanga Pobail do Chontae an Chláir
www.anclarasgaeilge.net

An Comhchoiste um Chomhshaol, Cultúr & Gaeltacht
Ag plé le cúrsaí Gaeltachta agus eile sa Dáil www.oireachtas.ie/parliament/oireachtasbusiness/committees_list/environmentcultureandthegaeltacht/
An Droichead Teo.
Ar thús cadnaíochta ó thaobh cur chun tosaigh na Gaeilge dó agus an chultúir dhúchais i ndeisceart Bhéal Feirste www.androichead.com/
An Foras Pátrúnachta
An pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal
www.foras.ie/
An Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta
Rinne an tAire Cultúir Carál Ní Chuilín Líofa 2015 a sheoladh ar an 5ú Meán Fómhair 2011. Tá sprioc ag an bhfeachtas 5,000 duine a spreagadh chun Líofacht a bhaint amach sa Ghaeilge faoin bhliain 2015.  Lean Leat go Líofacht!
www.dcalni.gov.uk/index/language-cultural-diversity-r08/liofa_introduction.htm
An tOireachtas
Príomhfhéile bhliantúil na nGael
www.antoireachtas.ie
Aontas na Mac Léinn Iarbhunscoile
Ag spreagadh agus ag tabhairt an chumais do dhaoine óga a nglór a bhaint amach
www.issu.ie
Aontas na Mac Léinn in Éirinn
Eagraíocht ag déanamh ionadaíocht ar 250,000 mac léinn
www.usi.ie
Áras na nGael, Gaillimh
Lárionad Gaeilge na Gaillimhe
www.arasnangael.ie
Club Áras na nGael, Gaillimh
Ionad siamsaíochta na Gaeilge i gCathair na Gaillimhe
www.arasnangael.ie
Coiste Forbartha Charn Tóchair
Tionscadail chomhshaoil, eacnamaíocha, shóisialta agus chultúrtha chun cinn i gceantar Charn Tóchair i Machaire Rátha, Contae Dhoire
www.ancarn.org
Coláiste na hOllscoile Bhaile Átha Cliath
Réimse leathan seirbhísí idir chúrsaí, scoláireachtaí agus imeachtaí cultúrtha
www.ucd.ie/bnag/ga
Comhairle na Gaelscolaíochta
Forbairt na Gaelscolaíochta agus Soláthar Sároideachais
www.comhairle.org
Comhaltas Ceoltóirí Éireann
Ag saothrú an Chultúir Ghaelaigh ó 1951
comhaltas.ie
Comhaltas Uladh
Dáil Chúige de Chonradh na Gaeilge
cnag.ie
Comhar na Múinteoirí Gaeilge
Ag tacú le múineadh na Gaeilge ar fud na hÉireann ar fad.
www.comhar.ie
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge
Scátheagraíocht ar 24 eagraíocht dheonach Ghaeilge agus thar ceann phobal na Gaeilge ar mhaithe leis an gcuspóir náisiúnta an Ghaeilge a athbheochan
www.gaelport.com
Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta
Saol cultúrtha, soisialta agus eacnamaíochta na Gaeltachta a fheabhsú. 
Comhluadar
Gaeilge agat sa bhaile? Bíodh COMHLUADAR agat!
www.comhluadar.ie
Conradh na Gaeilge
Fóram daonlathach Phobal na Gaeilge ó 1893. Tá fáilte roimh gach duine a bheith ag obair linn
cnag.ie
Conradh na Gaeilge, Craobh an Aonaigh
An Ghaeilge a spreagadh, a chur chun cinn, a labhairt agus a leathnú san Aonach féin agus sa cheantar maguaird
cnagantaonach.ie
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
Cuireann an Chultúrlann clár ealaíne d’imeachtaí beoga sultmhara ar fáil a chuireann an Ghaeilge agus cultúr na nGael chun cinn
www.culturlann.ie
Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta
Ionadaíoch go náisiúnta ar thuismitheoirí agus ar mhúinteoirí sna Gaeltachtaí ar fad
Cumann na bhFiann
Clubanna óige go seachtainiúil/coicísiúil ar fud na tíre, a thugann deis do dhaltaí a gcuid Gaeilge labhartha a chleachtadh agus a fhorbairt
www.colaistenabhfiann.ie
Feachtas
Eagraíocht óige Ghaeilge
www.feachtas.ie
Foinse
Lán go béal le hacmhainní oideachais, nuacht, spórt, comórtais agus gné-ailt.
www.foinse.ie
Foras na Gaeilge
An comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann
www.gaeilge.ie
Forbairt Feirste
Áisíneacht forbartha é Forbairt Feirste a úsáideann an Ghaeilge le cumhacht soch-gheilleagrach Bhéal Feirste a scaoileadh
www.forbairtfeirste.com
Gaelchultúr
An Ghaeilge agus an cultúr Gaelach, idir cheol, amhránaíocht agus damhsa, a chur chun cinn i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre
www.gaelchultur.com
Gael-Linn
An Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur chun cinn ar fud na hÉireann i réimsí polasaí agus pobail, mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta
www.gael-linn.ie
Gaelphobal Cheantar an tSratha Báin
Ag cothú na Gaeilge i gceantar an tSratha Báin
www.gaelphobal.com
Gaillimh le Gaeilge
Ag cur Cathair na Gaillimhe chun cinn mar Chathair Dhátheangach
www.gleg.ie
Glór Cheatharlach
Eagraíocht áitiúil í leis an teanga a chur chun i mBaile Cheatharlach
www.glorcheatharlach.ie
Glór na Móna
An eochair eagraíochta Gaeilge a fheidhmníonn chun na Gaeilge agus saol na nGael a chur chun cinn san Uachtar Chluannaí agus na ceantair máguaird
www.glornamona.com
Na Naíonraí Gaelacha
Gréasán de naíonraí a bhunú ar fud na tíre
Ógras
Ag soláthar seirbhísí óige trí mheán na Gaeilge ar bhonn uile-oileanda
www.ogras.ie
Oifig an Choimisinéara Teanga
Feidhmíonn an Oifig seo, a bunaíodh sa bhliain 2004, mar sheirbhís ombudsman agus mar ghníomhaireacht ghéilliúlachta i dtaca le seirbhísí stáit trí Ghaeilge
www.coimisineir.ie
Oifig na Gaeilge, Institiúid Teicneolaíochta BÁC
Bunaíodh Oifig na Gaeilge i 2006 chun an Ghaeilge a chur chun cinn i ngach slí ar fud Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC), ionas gur féidir léi bheith lárnach i saol na hInstitiúide.
www.dit.ie/achtnadteangachaoifigiulaofficiallanguagesact/oifignagaeilgedit
Pobal
Scátheagras phobal na Gaeilge
www.pobal.org
Raidió Fáilte
Ag soláthair seirbhíse raidió cuimsithí nua-aimseartha i nGaeilge agus ag tabhairt oiliúna agus scileanna craolacháin do phobail na Gaeilge
www.raidiofailte.com
Raidió na Life
Stáisiún Raidió Pobail Uirbeach Gaeilge Bhaile Átha Cliath ó 1993
www.raidionalife.ie
Raidió Rí-Rá
Stáisiún raidió Gaeilge don aos-óg
www.rrr.ie
RTÉ
Muinín mhuintir na hÉireann a chothú mar fhoinse eolais agus inspioráide a léiríonn agus a shaibhríonn a saol
www.rte.ie
RTÉ Raidió na Gaeltachta
Seirbhís iomlán raidió a chur ar fáil do phobal na Gaeltachta agus do lucht labhartha na Gaeilge ar fud na tíre
www.rte.ie/rnag
Seachtain na Gaeilge
Úsáid na Gaeilge agus an cultúr Gaelach a spreagadh i measc an phobail le himeachtaí spraíúla, spreagúla a bhíonn á reáchtáil trí Ghaeilge ar fud na hÉireann agus thar lear i rith na féile i mí an Mhárta gach bliain
snag.ie
Spleodar
Meas ar an nGaeilge a chruthú i ndéagóirí agus oiliúint a chur orthu i gcomhoibriú agus cinnireacht
www.spleodar.com
TG4
Cainéal náisiúnta teilifíse is ea TG4 agus is eintiteas reachtúil neamhspleách é
www.tg4.ie
Údarás na Gaeltachta
Freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta
www.udaras.ie

Eagraíochtaí eile Páirteach sa bhliain

An Chuallacht, Coláiste na hOllscoile Corcaigh
Cumann tríú leibhéal ag cur na Gaeilge chun cinn i measc na mac léinn agus an Choláiste
www.ucc.ie/gaeilge/index1.php

An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta
An drámaíocht a spreagadh ag leibhéil éagsúla
www.drama-gaeilge.com

An Cumann Gaelach, An Coláiste Ollscoile, BÁC
Cumann tríú leibhéal ag cur na Gaeilge chun cinn i measc na mac léinn agus an Choláiste
www.cumanngaelach.ie

An Cumann Gaelach, Coláiste Froebel
Cumann tríú leibhéal ag cur na Gaeilge chun cinn i measc na mac léinn agus an Choláiste

www.froebel.ie/about-froebel/an-ghaeilge-sa-cholaiste/an-cumann-gaelach
An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide
Cumann tríú leibhéal ag cur na Gaeilge chun cinn i measc na mac léinn agus an Choláiste
www.cumann.ie

An Cumann Gaelach, Institiúid Teicneolaíochta BÁC
Cumann tríú leibhéal ag cur na Gaeilge chun cinn i measc na mac léinn agus an Choláiste
http://www.facebook.com/pages/Cumann-Gaelach-DIT/280022855397552

An Cumann Gaelach, Ollscoil Chathair BÁC
Cumann tríú leibhéal ag cur na Gaeilge chun cinn i measc na mac léinn agus an Choláiste

An Cumann Gaelach, Ollscoil Luimnigh
Cumann tríú leibhéal ag cur na Gaeilge chun cinn i measc na mac léinn agus an Choláiste
www.freewebs.com/ancumanngaelach/index.htm

An Cumann Gaelach, Ollscoil na Banríona
Cumann tríú leibhéal ag cur na Gaeilge chun cinn i measc na mac léinn agus an Choláiste
gaelach.society.qub.ac.uk
An tÁisaonad
Áiseanna oideachais a sholáthar d’earnáil na Gaelscolaíochta, ar comhchaighdeán agus ar chomhphraghas lena gcomhionann i mBéarla
www.aisaonad.org
Aontas Phobal na Gaeilge
Ionstraim aontaithe é Aontas Phobal na Gaeilge (APG) atá ag gníomhú chun leas na teanga, ar bhonn uile Éireann agus go hidirnáisiúnta, trí fhorbairt agus pleanáil níos straitéisí don Ghaeilge a chur chun cinn
www.aontaspg.ie
Coiste Dúiche Mhaigh Eo de Conradh na Gaeilge
An Ghaeilge a scaipeadh ar fud Mhaigh Eo agus dul i bhfeidhm ar phobal gnó Mhaigh Eo chomh maith
www.conradhmhaigheo.ie
Coiste Dúiche na Mí de Chonradh na Gaeilge
Ag spreagadh na Gaeilge i gContae na Mí
cnag.ie/index.php?page=branch&action=meath
Coláiste na Tríonóide
An Ghaeilge a chur chun cinn sa Choláiste, i measc na foirne agus i measc na mac léinn
www.tcd.ie/gaeloifig
Comhairle Cathrach Dhoire
Freagrach as cathair Dhoire agus an cheantar máguaird agus soláthraíonn sí seirbhísí agus áiseanna do dhaonra de 107,877www.derrycity.gov.uk/gaeilge
Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta
Údarás áitiúil ag cur na Gaeilge chun cinn

Comhairle Contae Átha Cliath Theas
Údarás áitiúil ag cur na Gaeilge chun cinn i mBaile Átha Cliath Theas www.athcliaththeas.ie
Comhairle Contae Chiarraí
Údarás áitiúil ag cur na Gaeilge chun cinn

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Údarás áitiúil ag cur na Gaeilge chun cinn

Comhar Dún Chaocháin
Is comharchumann forbartha pobail é a bhfuil sé mar aidhm aige an Ghaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn. Tá oifig an heagraíochta lonnaithe i gCeathrú Thaidhg i nGaeltacht Mhaigh Eocomhar-dun-chaochain-teo.carrowteige.erris.tel
Conradh na Gaeilge, Glaschú
An chéad chraobh taobh amuigh d’Éirinn agus í faoi rath agus faoi bhláth agus ag cur ar aghaidh na Gaeilge agus cultur na hÉireann in Glaschú go fóill www.cnag-glaschu.co.uk
Cullacht na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Ma Nuad
Cumann tríú leibhéal ag cur na Gaeilge chun cinn i measc na mac léinn agus an Choláiste
www.cuallachtnagaeilgemanuad.blogspot.ie
Cultúrlann Uí Chanáin
Ionad Gaeilge, ealaíon agus cultúrtha saintógtha é lonnaithe i nDoire. Tá sé ina croí le haghaidh ghníomhartha ealaíon agus cultúrtha san Iarthuaisceart agus is eochair-pháirtí i bhFleadh Cheoil na hÉireann 2013 í www.culturlann-doire.ie
Cumann Craic, Ollscoil na hÉireann Gaillimh
Cumann tríú leibhéal ag cur na Gaeilge chun cinn i measc na mac léinn agus an Choláiste
www.socs.nuigalway.ie/society_profiles/view/32
Forbairt Naíonraí Teo.
Is eagraíocht dheonach uile-Éireann í a thacaíonn le seirbhísí, cúram agus oideachas trí Ghaeilge a chur chun cinn do pháistí ó aois an chliabháin ar aghaidh.
www.naionrai.ie
Gaeilge Locha Riach
Forbairt na Gaeilge in Oirthear na Gaillimhe; an Ghaeilge a chur ar fáil do mhuintir an cheantair agus seirbhísí Gaeilge d’achan sórt a bhaint amach do mhuintir na háite
www.lochariach.com
Gaeilge na Breataine
Scáthghrúpa a bhfuil sé mar aidhm aige tacaíocht leis an Gaeilge sa Bhreatain. Eagraíonn sé imeachtaí & dianchúrsaí agus cruthaíonn sé naisc idir eagraíochtaí Gaeilge ar fud na Breataine.
www.facebook.com/gaeilgenabreataine
Gaelscoileanna
Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal
www.gaelscoileanna.ie
Glór na nGael
Leathnú agus buanú a dhéanamh ar chumas daoine an Ghaeilge a úsáid i ngach réimse de shaol an phobail
www.glornangael.ie
Gnó Mhaigh Eo
I mbun Gaeilge ar son Gnó i gCo, Mhaigh Eo
www.gnomhaigheo.ie

Guth na Gaeltachta
Feachtas neamhpholaitiúil, traspháirtí é Guth na Gaeltachta atá dírithe ar chás na Gaeilge agus na Gaeltachta
guthnag.com

Léargas
Scéim fhoghlaim na Gaeilge agus an Chultúir do phaistí i mbunscoileanna Béarla san Iarthuaisceart
www.culturlann-doire.ie
Oideas Gael
Cúrsaí Teanga agus Cultúir do dhaoine fásta ó 1984
www.oideasgael.ie

ReRá
Tugann ReRá deis do dhaoine an cúpla focal atá acu a úsáid
storytellinginirish
Rith 2014
Féile náisiúnta reatha trí Ghaeilge
www.rith.ie

Scoil Acla
An scoil samhraidh is sine sa tír bunaithe ag Craobh Conradh Gráinne Mhaol i 1910
www.scoilacla.com

SnaGÁct
D’eagraigh SnaGÁct 111 imeacht agus d’fhreastail os cionn 6,000 duine orthu i rith Sheachtain na Gaeilge i mBaile Átha Cliath Theas!! https://www.facebook.com/snag.act
Tóstal Éireann 2013
Ag ceiliúradh na hÉireann i 2013
www.thegatheringireland.com